สพฐ. จัดทำแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิต

สพฐ.จัดทำแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิต

📢 วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2564 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิต เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมและดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอนพัฒนาตามศักยภาพตามความสนใจ และดูแลสุขภาพจิตที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

💗กิจกรรมในการประชุม ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต School Health HERO จาก แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิริกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ต่อด้วยการใช้โปรแกรม HERO และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจาก ผศ.ดร.อิสระ อนันตวราศิลป์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายโกศิลป ดวงใจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ ทั้งนี้ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ได้มาร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกสารนี้ให้มีมุมมองที่รอบด้านทั้งการศึกษาและสาธารณสุข

ในการประชุมได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข และคณะทำงาน ที่มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น นำเสนอ และร่วมกันพัฒนาเอกสาร การเสริมสร้าง ความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมสู่การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่ขนานกับการใช้ School Health HERO ต่อไป

Leave a Comment