แนะนำบุคลากรแนะแนว

ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

ครูวิภาวรรณ์ กันธา

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา