แนะนำบุคลากรแนะแนว

ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวเปรมวดี  ศรีธนพล

นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอนุกูล มโนชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(รักษาการชำนาญการพิเศษ)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสุภาพร  คงช่วยชาติ

นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางสาววิภาวรรณ์ กันธา

นางสาววิภาวรรณ์ กันธา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นายวงศกร  มาระวงค์

นายวงศกร มาระวงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นายจิตตกร  ศรีทร

นายจิตตกร ศรีทร

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา