โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Previous
Next

E-mail Address

obeccareer@gmil.com

Website

www.guidestudent.obec.go.th

กลุ่มพัฒนาระแบบการแนะแนว

02-2885753

วิสัยทัศน์

การแนะแนวมุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมด้านส่วนตัว และสังคมเพื่อให้มีภูมคุ้มกันในด้านต่างๆ พัฒนาความสามารถด้านการเรียน และเรียนรู้จักอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให้เห็นความสำคัญของอาชีพ (Career Awareness) เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เริ่มรู้จักตนเอง กำหนดเป้าหมายการเรียนและอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมให้นักเรียนเติมเต็มความพร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ (Career Preparation) ตามสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนับสนุนนักเรียนได้นำความรู้ ความถนัดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ และปรับตัวเข้ากับอาชีพ (Career Assimilation) ในสถานการณ์จริง ครอบคลุมทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

กิจกรรมเสริมการแนะแนวการศึกษา

บทความสำหรับครู

บทความต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว ของครู

Hilight Review

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ในแต่ละด้าน

Clip Movic

สื่อการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบ Clip Vedio หรือ Movic

กลุ่มพัมนาระบบการแนะแนว สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หนังสือราชการ และ E-book แนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์
สุภาพร คงช่วยชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2566

🔍การประชุมเชิงปฏิบัติการพ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
Prangthip Suksumit
ประชาสัมพันธ์ : ยืนยันรายชื่อศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา

      ตามที่ สำนักงานคณะก

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
สุภาพร คงช่วยชาติ
ขอเชิญชมกิจกรรมเปิดตัว (Kick Off) โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ส

อ่านเพิ่มเติม »
ไม่มีหมวดหมู่
สุภาพร คงช่วยชาติ
การสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School Health HERO

💖 การสร้างเสริมความปลอดภั

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
สุภาพร คงช่วยชาติ
ประชุมทางไกล 🌐 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิต ♥️ในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ส

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
สุภาพร คงช่วยชาติ
สพฐ.ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานศูนย์แนะแนวประจําจังหวัด และศูนย์แนะแนวประจําเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »