ประชุมปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ

วันที่ 28 พ.ย – 1 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สวก. สพฐ. จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ทำความเข้าใจร่างแนวทางฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความชัดเจนสู่การปฏิบัติต่อไป

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการพัฒนาการแนะแนวเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน

จากสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อมูลการแนะแนวการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมทั้งข้อมูลแนะแนวการศึกษามาจากหลายแหล่งข้อมูลและหลายหน่วยงาน ดังนั้น การพัฒนาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ครูแนะแนว ครูผู้ทำหน้าที่แนะแนว ครูที่ปรึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลประกอบการวางแผนเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ประชุมปฏิบัติการติดตามและสะท้อนผลการใช้ร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารและยกร่างแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง ซึ่งโรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์และโรงเรียนใกล้เคียงได้นำไปทดลองให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้ว

สพฐ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เนื่องในงานส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร            รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบ    การแนะแนว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เนื่องในงาน“ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูแนะแนวที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำเข้าร่วมงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย