แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาในพื้นที่ระบุความต้องการในการพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาต้นแบบการพัฒนา และการทดสอบโดยกำหนดแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา และเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจเอกสารการถอดประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน(Student E – Commerce)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล และการดำเนินการตามทิศทางของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation – Driven Economy) ขับเคลื่อนไปสู่ Digital Thailand สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (StudentE- Commerce) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของนักเรียน และความพร้อมของสถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 1(StudentE-CommerceStartup) ประกอบด้วยองค์ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์เบื้องต้นได้และรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 2(StudentE-CommerceStep up) ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การต่อยอดธุรกิจออนไลน์ของตนเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้