สพฐ. ถอดบทเรียน และระดมความคิดเห็นการพัฒนานักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC) วิถีใหม่

วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2565
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) วิถีใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูแนะแนว ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ใน 4 ภูมิภาคที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นักวิชาการ ข้าราชการบำนาญ และคณะทำงาน
โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
1.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข นักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC)เพื่อแลกเปลี้ยนเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) วิถีใหม่
2.เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนานักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC) วิถีใหม่ ให้ทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งผลที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ คือ
1. ผลการถอดบทเรียน รูปแบบการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ปัจจัยความสำเร็จ แนวทาง การบริหารัดการในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
2. แนวทางการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) วิถีใหม่ ที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มรุนแรง มากยิ่งขึ้น ที่ส่งผลสำคัญในการมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน

Leave a Comment