วันที่ 1 มีนาคม 2564

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการทดลองใช้ร่างแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำงาน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และนักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพของแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก่อนที่จะนำสู่การขยายผลให้โรงเรียนที่สนใจ ได้นำไปใช้จริงทั่วทั้งประเทศ

กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาได้รู้จักตัวตน การพัฒนาคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียน รวมทั้งการ วางแผน นำไปทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ โดยดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว และ ผศ.ดร.นิรนาท แสงสา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายและช่วงระดมความคิดในหัวข้อเรื่อง รู้ตน รู้งาน สานฝันอาชีพ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาแบบและคู่มือการใช้แบบวัดแววความสนใจในอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน

 

Leave a Comment