นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ2564

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดย นักเรียนปวช.2 เรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
และ ปวช.3 เรียนในรายวิชา การขับรถแทรกเตอร์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

 

 

Leave a Comment