สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564

สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในห้องออกอากาศ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา แสงผัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว เราจากการศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนอาชีพ สพฐ. โดยผู้เข้าร่วมประชุม จากพื้นที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศก์คุณครูนักวิชาการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนอาชีพ

ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ช่วงด้วยกัน ในช่วงแรก ดร.รัตนา แสงผัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนอาชีพตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้เห็น การจัดการเรียนการสอน ที่ บูรณาการร่วมกันระหว่าง โรงเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ และ สถานศึกษา สังกัด สอศ. ที่เป็นคู่ภาคีเครือข่าย พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ส่งผลมีผลงานเป็นประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา ได้ไปศึกษาต่อในระดับสายอาชีพและสายสามัญที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งออกไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ในช่วงถัดมา ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน โดยได้กล่าวว่า ในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค มีความแตกต่างกัน จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 เน้นการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้บริบทความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐานการพัฒนาที่จะช่วยสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โครงการห้องเรียนอาชีพเป็นโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ ศักยภาพของนักเรียนสู่การมีทักษะอาชีพ มีงานทำ รวมทั้งได้รับการแนะแนวแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการดำเนินการโครงการห้องเรียนอาชีพ มุ่งเน้นให้พัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการและตามความตั้งใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนโครงการอาชีพ มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Leave a Comment