สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพริเคชั่น Hero

สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต
ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น“HERO”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้ร่วมประชุมหารือการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียน หรือ “HERO” (Health And Educational Reintegrating Operation) ร่วมกับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนาการดูแลพฤติกรรม อารมณ์ สังคมของนักเรียน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “HERO” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของนักเรียนกับการดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน เพื่อลดภาระงานกับครูโดยการรู้จักนักเรียนรายบุคคล และเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ด้วยแบบสังเกตอาการ 9 ข้อ (9S plus) เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนการการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม หากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่คุณครูช่วยเหลือแล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถส่งปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อขอรับคำแนะนำในการดูแลหรือส่งต่อให้ ‘HERO consultant’ในแต่ละพื้นที่ในช่วงปลายปี 2563 เกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำได้ยากลำบากขึ้น รวมทั้งมีรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของนักเรียนเพิ่มขึ้น

ในการหารือครั้งนี้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ
1. การดำเนินงานฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อคัดครองสุขภาพจิตของนักเรียน พบปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนค่อนข้างมาก เมื่อนำมาตรการ และ แบบสังเกตอาการ 9 ข้อ (9S plus) เข้ามา รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้เด็กกลุ่มเปราะบางมีจำนวนลดลง
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือร่วมกัน ช่วยให้ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขระดับพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนว่ามีปัญหาทางด้านใดบ้าง และเมื่อพบปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
3. การมุ่งพัฒนาครูเพื่อ Upskill และ Reskill ให้มีทักษะด้านการคัดกรองและการดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการส่งต่อ ผ่านระบบ E-learning เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเชิงระบบ จะมีการทำคู่มือแนวทางร่วมกัน โดยจะมีการขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ที่จะนำไปต่อยอดให้โรงเรียนมีความปลอดภัย อบอุ่น และเป็นที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และสร้างคนไทยที่มีพื้นฐานต้นทุนชีวิตที่ดีในอนาคต

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต และ สพฐ. มีเป้าหมายร่วมกันคือความสุข และความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อให้เติบโตต่อไปให้เต็มศักยภาพ โดยมีการทำงานร่วมกันในเรื่องของการเข้าไปดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่มีความเปราบางมาสู่กระบวนการการดูแล และถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจะทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบด้านการช่วยเหลือต่อเชื่องสู่สาธารณะสุขทำให้สามารถทำงานใกล้ชิดในระดับพื้นที่ได้ซึ่งการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยแอปพลิเคชั่น“HERO”นี้ จะช่วยให้นักเรียนลดการเดินทางไปโรงพยาบาล โดยได้รับการดูแล แก้ไขได้ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น สพฐ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 261 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูแนะแนวในการดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น รวมทั้งมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ที่มา : สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น“HERO”
https://www.obec.go.th/archives/394674

สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”
https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1304561909914288

Leave a Comment