โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ

รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก นักเรียนระดับชั้น ชคอ.2/7 (ทวิ) สอนโดย นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง

รายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/7(ทวิ) สอนโดย นางสาวรุ่งอรุณ ผัดฟอง
ณ ห้องแปรรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Leave a Comment