นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ2564 เวลา 08.00-16.30 น.

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ได้ไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดย นักเรียนปวช.2 เรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
และวิชาการผลิตเห็ด และ ปวช.3 เรียนในรายวิชาโครงการผลิตพืชผักและวิชาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

Leave a Comment