แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีการศึกษา 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีการศึกษา 2563

 

https://drive.google.com/file/d/1wpOn8aSEwdFt3J6CoLTmzPEMBKOIILX-/view?fbclid=IwAR3D5OFQ387FyPJEfqiV3a8de4YNVU3bziXVO4toLVuY9LutQR0rzh3yWZI

Leave a Comment