นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 27/2/64

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ

รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก นักเรียนระดับชั้น ชคอ.2/7 (ทวิ) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เวลา 08.20 – 16.20 น. สอนโดย นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง

รายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/7(ทวิ) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เวลา 08.20 – 16.20 น. สอนโดย นางสาวรุ่งอรุณ ผัดฟอง

ณ ห้อง แปรรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

Leave a Comment