สพฐ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ ดร.บุญเลิศ  ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธาน ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายภาคเหนือและภาคกลาง (35 จังหวัด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 จังหวัด) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ และซักซ้อม ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ ทั้งนี้ สำนักคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว2686 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานทั้ง 225 เขต และเป็นการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพและเส้นทางอาชีพที่สามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมในอนาคตของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment