โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Previous
Next

E-mail Address

obeccareer@gmil.com

Website

www.guidestudent.obec.go.th

กลุ่มพัฒนาระแบบการแนะแนว

02-2885753

วิสัยทัศน์

การแนะแนวมุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมด้านส่วนตัว และสังคมเพื่อให้มีภูมคุ้มกันในด้านต่างๆ พัฒนาความสามารถด้านการเรียน และเรียนรู้จักอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให้เห็นความสำคัญของอาชีพ (Career Awareness) เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เริ่มรู้จักตนเอง กำหนดเป้าหมายการเรียนและอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมให้นักเรียนเติมเต็มความพร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ (Career Preparation) ตามสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนับสนุนนักเรียนได้นำความรู้ ความถนัดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ และปรับตัวเข้ากับอาชีพ (Career Assimilation) ในสถานการณ์จริง ครอบคลุมทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

กิจกรรมเสริมการแนะแนวการศึกษา

บทความสำหรับครู

บทความต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว ของครู

Hilight Review

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ในแต่ละด้าน

Clip Movic

สื่อการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบ Clip Vedio หรือ Movic

กลุ่มพัมนาระบบการแนะแนว สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หนังสือราชการ และ E-book แนะแนว

E-Book แนะแนว
วิภาวรรณ์ กันธา
เผยแพร่เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง

เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักส

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
กยศ.ขยายเวลาการดำเนินการกู้ยืม ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับการเลื่อนการเปิดภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

กยศ.ขยายเวลาการดำเนินการก

อ่านเพิ่มเติม »
E-Book แนะแนว
วิภาวรรณ์ กันธา
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจำจังหวัดและประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563

  สำนักงานเขตพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีการศึกษา 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
แนะนำ…หนังสือนิทาน ฮีโร่ของฉันคือเธอ (My Hero is You)

แนะนำ…หนังสือนิทาน ฮีโร่ของฉันคือเธอ (My Hero is You)
นิทานให้ความรู้เรื่อง COVID-19​ สำหรับเด็ก โดยกรมสุขภาพจิต ได้รับอนุญาตให้แปลอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์​ของ IASC จากองค์การสหประชาชาติ #แนะแนวสพฐ

อ่านเพิ่มเติม »