โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Previous
Next

E-mail Address

obeccareer@gmil.com

Website

www.guidestudent.obec.go.th

กลุ่มพัฒนาระแบบการแนะแนว

02-2885753

วิสัยทัศน์

การแนะแนวมุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมด้านส่วนตัว และสังคมเพื่อให้มีภูมคุ้มกันในด้านต่างๆ พัฒนาความสามารถด้านการเรียน และเรียนรู้จักอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให้เห็นความสำคัญของอาชีพ (Career Awareness) เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เริ่มรู้จักตนเอง กำหนดเป้าหมายการเรียนและอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมให้นักเรียนเติมเต็มความพร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ (Career Preparation) ตามสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนับสนุนนักเรียนได้นำความรู้ ความถนัดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ และปรับตัวเข้ากับอาชีพ (Career Assimilation) ในสถานการณ์จริง ครอบคลุมทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

กิจกรรมเสริมการแนะแนวการศึกษา

บทความสำหรับครู

บทความต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว ของครู

Hilight Review

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ในแต่ละด้าน

Clip Movic

สื่อการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบ Clip Vedio หรือ Movic

กลุ่มพัมนาระบบการแนะแนว สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หนังสือราชการ และ E-book แนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์
วงศกร มาระวงค์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในยุคปัจจุบันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วงศกร มาระวงค์
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วงศกร มาระวงค์
การประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพการแบ่งกลุ่มพัฒนาต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การต่อยอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วงศกร มาระวงค์
พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เรียนเชิญรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กับการแนะนำ…….
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน student e commerce โดย ดร. เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตตกร ศรีทร
การประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาสุขภาพจิตแบบบูรณาการในโรงเรียน ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดภารกิจงานใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม »
E-Book แนะแนว
จิตตกร ศรีทร
แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาในพื้นที่ระบุความต้องการในการพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาต้นแบบการพัฒนา และการทดสอบโดยกำหนดแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา และเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจเอกสารการถอดประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตตกร ศรีทร
เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
อ่านเพิ่มเติม »
หนังสือราชการ
วงศกร มาระวงค์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม »