โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอาชีพ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรีนอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Previous
Next

E-mail Address

obeccareer@gmil.com

Website

www.guidestudent.obec.go.th

กลุ่มพัฒนาระแบบการแนะแนว

02-2885753

วิสัยทัศน์

การแนะแนวมุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมด้านส่วนตัว และสังคมเพื่อให้มีภูมคุ้มกันในด้านต่างๆ พัฒนาความสามารถด้านการเรียน และเรียนรู้จักอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให้เห็นความสำคัญของอาชีพ (Career Awareness) เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เริ่มรู้จักตนเอง กำหนดเป้าหมายการเรียนและอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเอง (Career Exploration) ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมให้นักเรียนเติมเต็มความพร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ (Career Preparation) ตามสาขาอาชีพที่ตนถนัด สนับสนุนนักเรียนได้นำความรู้ ความถนัดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ และปรับตัวเข้ากับอาชีพ (Career Assimilation) ในสถานการณ์จริง ครอบคลุมทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

กิจกรรมเสริมการแนะแนวการศึกษา

บทความสำหรับครู

บทความต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว ของครู

Hilight Review

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ในแต่ละด้าน

Clip Movic

สื่อการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบ Clip Vedio หรือ Movic

กลุ่มพัมนาระบบการแนะแนว สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หนังสือราชการ และ E-book แนะแนว

E-Book แนะแนว
วิภาวรรณ์ กันธา
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวฯ ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว

ขอความร่วมมือ…ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา…ตอบแบบสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวฯ ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ 2563 และปีต่อไป เพื่อสนับสนุนการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากระบบ E-Filing หรือทางเว็บไซต์แนะแนว สพฐ.
http://www.guidestudent.obec.go.th/?p=1050

อ่านเพิ่มเติม »
ไม่มีหมวดหมู่
วิภาวรรณ์ กันธา
ประชุมปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ

วันที่ 28 พ.ย – 1 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สวก. สพฐ. จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ทำความเข้าใจร่างแนวทางฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความชัดเจนสู่การปฏิบัติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการพัฒนาการแนะแนวเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน

จากสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อมูลการแนะแนวการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมทั้งข้อมูลแนะแนวการศึกษามาจากหลายแหล่งข้อมูลและหลายหน่วยงาน ดังนั้น การพัฒนาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ครูแนะแนว ครูผู้ทำหน้าที่แนะแนว ครูที่ปรึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลประกอบการวางแผนเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
ประชุมปฏิบัติการติดตามและสะท้อนผลการใช้ร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารและยกร่างแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง ซึ่งโรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์และโรงเรียนใกล้เคียงได้นำไปทดลองให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้ว

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วงศกร มาระวงค์
สพฐ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เนื่องในงานส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร            รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบ    การแนะแนว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เนื่องในงาน“ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูแนะแนวที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำเข้าร่วมงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิภาวรรณ์ กันธา
ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 มอบนโยบายและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตตกร ศรีทร
ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อ กำหนดการ ใบตอบรับ ได้ที่ https://1th.me/cKmR

*หมายเหตุ : ทั้งนี้จดหมายเชิญและรายละเอียดการโอนเงินจัดสรรจะนำลงทางเว็บไซต์อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม »